ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เราจะเติบโตไปด้วยกัน เพราะคุณคือคนสำคัญ
23.7.63
6,227 ครั้ง

   บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน  คุณวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์  สภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งาน  รวมทั้งมีการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน อย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน ลักษณะของงาน และความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถของตนปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
     1. มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
     2. มุ่งมั่นวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความชัดเจนความโปร่งใส ความยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกกลุ่มธุรกิจ
     3. มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่องานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ  และเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายงาน
     4. มุ่งมั่นให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตน
     5. มุ่งมั่นเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต
     6. มุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนต้องมีความรักสามัคคี ให้อภัยซึ่งกันและกัน การกระทำใดที่อาจสร้าง ความแตกแยกภายในองค์กร จะกระทำมิได้
     7. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติแก่พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี  ในฐานะส่วนหนึ่งของบริษัทฯ
     8. มุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานมีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์