ความยั่งยืน

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
16.12.64
2,622 ครั้ง

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
---------------------------------------------------------------   

       บริษัทฯ ได้กำหนดประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องไปกับกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งได้กำหนดกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเอาไว้สำหรับเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง (Acting Progressively) การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ (Consuming Responsibly)และการเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focusing on People) จากกลยุทธ์ทั้งสามประการผนวกเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ขององค์การสหประชาติ นำมาสู่หลักการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนนำมาสู่การกำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน 10 ประเด็นของบริษัทฯ

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์