ความยั่งยืน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
25.11.64
2,611 ครั้ง

         กลุ่มบริษัทฯ A2 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในด้านการบริหารงานวิศวกรรม การจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้าง รวมทั้งการให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการ จึงได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสในการทำธุรกิจ ดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติที่เป็นไปตามแนวการบริหารจัดการความยั่งยืนในระดับสากล ตลอดจนตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:SDGs) ซึ่งประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด

 

คุณสุริยล อุดชาชน

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์