การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
27.10.64
3,890 ครั้ง

  นโยบายต่อต้านการทุจริต
---------------------------------------------------------------

         ด้วยคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“กลุ่มบริษัท”) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) จึงได้จัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้นโยบายเดียวกัน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบการส่งเสริมให้นำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ภายในองค์กร ได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลางตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท ในขั้นตอนการนำนโยบายดังกล่าวมาใช้นั้น บริษัทได้นำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน สอดแทรกไปในวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติงาน จนถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุด คือเลิกจ้าง หรือ ยกเลิกสัญญา และในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น โดยหากพบเห็นผู้ใดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทได้นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เพื่อให้รับทราบว่ากลุ่มบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง การส่งเสริมให้ทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่องค์แห่งความที่ยั่งยืน

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์