ความยั่งยืน

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน
16.12.64
2,603 ครั้ง

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน

---------------------------------------------------------------

         บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างการเติบโตบนหลักความยั่งยืน และยังตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีแนวทางการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งดำเนินธุรกิจพร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต การศึกษา และสภาพแวดล้อม ให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์