ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
19.10.64
6025 ครั้ง
 
            ปี 2021  ปี 2020  ปี 2019  ปี 2018  ปี 2016 
    หน่วย : บาท   หน่วย : บาท  
 
สินทรัพย์รวม
        ปี 2021
3560.4
ปี 2020  
3166.95
ปี 2019
3134.73
ปี 2018
2886.73
ปี 2016
1871.88
 
หนี้สินรวม
31 ธ.ค. 2563 *
1,598.47
31 ธ.ค. 2562 *
1,376.45
31 ธ.ค. 2561 *
1,259.24
31 ธ.ค. 2560 * (ปรับปรุงใหม่)
1,185.33
31 ธ.ค. 2559 * (ปรับปรุงใหม่)
401.27
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
31 ธ.ค. 2563 *
1,955.50
31 ธ.ค. 2562 *
1,784.08
31 ธ.ค. 2561 *
1,708.94
31 ธ.ค. 2560 * (ปรับปรุงใหม่)
1,538.78
31 ธ.ค. 2559 * (ปรับปรุงใหม่)
1,320.70
 
         
 
       ปี 2021 ปี 2020  ปี 2019 ปี 2018 ปี 2016
    หน่วย : บาท    หน่วย : บาท  
 
รายได้รวม
   ปี 2021
2,205.87
ปี 2020
2,138.09
ปี 2019
2,810.67
ปี 2018
2,480.49
ปี 2016
1,287.09
 
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
31 ธ.ค. 2563 *
210.61
31 ธ.ค. 2562 *
14.07
31 ธ.ค. 2561 *
238.74
31 ธ.ค. 2560 * (ปรับปรุงใหม่)
221.46
31 ธ.ค. 2559 * (ปรับปรุงใหม่)
148.37
 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
31 ธ.ค. 2563 *
8.15
31 ธ.ค. 2562 *
1.72
31 ธ.ค. 2561 *
10.47
31 ธ.ค. 2560 * (ปรับปรุงใหม่)
11.18
31 ธ.ค. 2559 * (ปรับปรุงใหม่)
9.01
 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)
31 ธ.ค. 2563 *
11.26
31 ธ.ค. 2562 *
0.81
31 ธ.ค. 2561 *
14.70
31 ธ.ค. 2560 * (ปรับปรุงใหม่)
15.49
31 ธ.ค. 2559 * (ปรับปรุงใหม่)
11.80
 

หมายเหตุ

*งบการเงินรวม

 
A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์