ความยั่งยืน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สาส์นจากท่านประธาน
12.11.64
1 ครั้ง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้าวิศวกรรมการออกแบบ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา เดินระบบและบำรุงรักษาของธุรกิจพลังงาน ทางเลือก และ ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน็ต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ งานที่มีคุณภาพ ด้วยความสามารถของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทาง ด้านวิศวกรรม และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้จริญเติบโตทั้งภายในประเทศ และขยายธุรกิจสู่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ด้วยความมุ่งมั่นและยั่งยืน

 

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ คุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์